Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Fusion Jet s.r.o.
Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4
Česká republika                        

IČO: 17671051                        
DIČ: CZ17671051

I. Předmět smlouvy

Poskytovatel se (jako příkazník) touto smlouvou, v rámci své podnikatelské činnosti, zavazuje pro Zájemce (jako příkazce) obstarat leteckou dopravu dle dále uvedených dispozic a Zájemce se zavazuje zaplatit za to Poskytovateli odměnu. Zájemce se dále zavazuje složit Poskytovateli cenu za leteckou dopravu (dále též jen jako „Cena“), přičemž odměna Poskytovatele je již zahrnuta v Ceně. 

II. Storno podmínky

Zájemce je oprávněn jednostranným oznámením doručeným Poskytovateli před plánovaným Odletem zrušit let (leteckou dopravu). Doručením takového oznámení o zrušení zaniká povinnost Poskytovatele obstarat leteckou dopravu dle této smlouvy a Zájemce je povinen uhradit Poskytovateli peněžitý stornopoplatek ve výši určené na smlouvě.

III. Některá další práva a povinnosti stran a smluvní podmínky

Prohlášení Zájemce

Zájemce je si vědom toho, že letecká doprava je z povahy věci velmi variabilní a uskutečnění či neuskutečnění jednotlivého letu závisí na řadě okolností (potřebách pasažérů, počasí, dostupností letového prostoru, letových omezení, pokynech řízení letového provozu a mnoha dalších), proto uzavření této smlouvy předcházela nezávazná poptávka Zájemce na možnosti zajištění letecké dopravy s tím, že Poskytovatel na základě této poptávky prověřil dostupnost a nabídky jednotlivých dopravců, s nimiž seznámil Zájemce; leteckou dopravu dle této smlouvy tak obstará Poskytovatel pro Zájemce dle jeho požadavku a specifikace u konkrétního dopravce zvoleného Zájemcem.

Zájemce bere na vědomí, že zajištění a uskutečnění sjednané letecké dopravy je zejména závislé na včasné závazné rezervaci letu u zvoleného dopravce, kdy závaznost takové rezervace je zpravidla podmíněna zaplacením, tj. Zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel provede odpovídající rezervaci a platbu dopravci za Zájemce pouze za podmínky, že včas obdrží od Zájemce platbu sjednané Ceny; v případě prodlení Zájemce se zaplacením sjednané Ceny nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za případnou nemožnost zajištění letecké dopravy ani za jakékoliv škody tím způsobené.

V případě vyšší moci, tj. v případě, že nastane jakákoliv mimořádná, nepředvídatelná, neodvratitelná okolnost či událost, kterou dopravce ani Poskytovatel nezavinili, která brání provedení letu, nebo brání provedení letu podle sjednaných podmínek, je Zájemce povinen přistoupit na odpovídající změnu podmínek letu; pokud Zájemce na změnu nepřistoupí a je – li v takovém případě závazek k provedení letu z důvodu vyšší moci nesplnitelný, zaniká."


Cena

"V rámci Ceny bude letecká doprava zahrnovat zejména jednosměrný nebo zpáteční let mezi stanoveným místem odletu a příletu, přistavení a odbavení letadla, zajištění posádky a standardní letištní poplatky.

V rámci Ceny nebude letecká doprava zahrnovat žádné další náklady, zejména náklady na odmražení letadla, náklady na otevírací letištní poplatky za lety v době mimo běžnou provozní dobu letiště, náklady na zvláštní celní odbavení. Tyto náklady je povinen Zájemce uhradit zvlášť, kdykoliv k tomu bude Poskytovatelem nebo dopravcem vyzván.

V případě prodlení Zájemce se zaplacením sjednané Ceny je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to buď písemně nebo oznámením na elektronickou adresu Zájemce uvedenou v této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají doručením oznámení o odstoupení Zájemci. Smlouva se v takovém případě ruší od počátku."


Povinnosti Zájemce ve vztahu k letu

Zájemce povinen respektovat a dodržovat pravidla a požadavky dopravce týkající se provedení letecké dopravy, zejména se, spolu s dalšími případně zúčastněnými osobami včas dostavit do místa odletu, mít s sebou všechny potřebné, zejména cestovní, doklady k účasti na letu, počínat si tak, aby nemařil ani nenarušoval provedení letu, včas upozornit Poskytovatele a dopravce na veškeré skutečnosti, které jsou podstatné pro provedení letu nebo by jej mohli narušit či ohrozit, dodržovat všechny pokyny dopravce a Poskytovatele v souvislosti s provedením letu.                      


Zastoupení

Leteckou dopravu dle této smlouvy obstará Poskytovatel pro Zájemce u dopravce, a to uskutečněním úkonů jménem a na účet Zájemce nebo v jeho zastoupení. Smlouvu o provedení dopravy tak uzavírá s dopravcem přímo Zájemce. Zájemce uzavřením této smlouvy zmocňuje Poskytovatele k uskutečnění všech právních jednání a úkonů nutných k obstarání letecké dopravy dle této smlouvy. Dle výslovného ujednání stran je Poskytovatel na základě této smlouvy povinen pro Zájemce pouze zajistit možnost realizace letecké dopravy, ale neodpovídá Zájemci za uskutečnění či neuskutečnění letecké dopravy, ani za její případné vady či nedostatky. Jakékoliv případné nároky týkající se provedení letecké dopravy je Zájemce povinen uplatnit u leteckého dopravce. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zájemci podporu a součinnost v potřebném rozsahu v souvislosti s uplatněním takových nároků Zájemce vůči dopravci. Zájemce není podle dohody stran oprávněn se vůči Poskytovateli domáhat náhrady žádné škody vzniklé v souvislosti s leteckou dopravou či s touto smlouvou.


Komunikace stran

Písemnosti zasílané mezi stranami na základě této smlouvy se pokládají za doručené druhé smluvní straně třetím dnem po odeslání, pokud jsou odeslány doporučenou poštovní zásilkou na shora uvedené adresy smluvních stran, případně na jiné adresy, které v době trvání této smlouvy smluvní strana výslovně a písemně označila za korespondenční, jakož i osobním doručením. Zprávy zasílané elektronicky se považují za doručené v den odeslání.   

Pole označená * jsou povinná.